top of page
KANDYDAT32.jpg

SMiEW – I stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania świadectwa.

SMiEW – II stopień

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
– tytuł licencjata lub równoważny kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna,
– tytuł licencjata, magistra lub równoważny kierunków o charakterze artystycznym z zakresu sztuk plastycznych oraz z obszaru nauk o sztuce.

KANDYDAT12.jpg
Sztuka Mediów
i Edukacja Wizualna –
I stopień

Zasady kwalifikacji:

–portfolio w formie elektronicznej – zestaw prac plastycznych obejmujących: rysunek (5 szt.), malarstwo (5 szt.), 10 prac dowolnego rodzaju (np. szkice, fotografie, projekty graficzne, obiekty, modele, rzeźby, makiety, wideo – należy podać link do strony www, i/lub animację – należy podać link do strony www); kandydaci dołączają portfolio w systemie IRK;

–rozmowa z kandydatami w trybie zdalnym;

–konkurs świadectw dojrzałości.

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, wideo itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Portfolio powinno zawierać:
a) 5 rysunków: format min. 100 ×70 cm; studia z natury postaci, martwe natury wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, pastel itp.);
b) 5 prac malarskich: preferowany format 50×70 cm, studia martwej natury, postać, pejzaż wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela, gwasz), podobrazie dowolne;
c) 10 prac dowolnego rodzaju: szkice, fotografia, projekty graficzne, obiekty, modele, rzeźby, makiety, animacja, wideo.

Zakres zagadnień na rozmowę z kandydatem: decyzja o wybraniu Sztuki mediów i edukacji wizualnej jako kierunku studiów; zainteresowania i fascynacje związane ze sztuką; dotychczasowa edukacja; motywacja; komentarz prac własnych; zainteresowania.

Konkurs świadectw dojrzałości dla nowej matury obejmuje przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), a dla starej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot, tzn. ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

Sztuka Mediów
i Edukacja Wizualna –
II stopień

Zasady kwalifikacji:

– kwalifikacja prac plastycznych – portfolio prac plastycznych, min. 20 (dołączane w systemie IRK);

– rozmowa z kandydatami w trybie zdalnym.

 

Portfolio powinno zawierać następujący zestaw prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez kandydata: 10 prac wykonanych w technikach tradycyjnych (rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa), preferowany format 100x 70cm; 5 prac wykonanych przy użyciu programów graficznych (ilustracja/plakat/identyfikacja graficzna), format dowolny/wydruki; 5 prac fotograficznych, format dowolny; dodatkowo istnieje możliwość prezentacji prac wideo, animacji, projektów stron internetowych poprzez wskazanie linku do stron internetowych.

 

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych według schematu: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, wideo itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zdolności plastyczne m.in. predyspozycje rysunkowe, znajomość programów z pakietu Adobe, kompetencje w zakresie podstaw fotografii. Kandydat powinien także posiadać umiejętność myślenia twórczego oraz wykazywać się poprawnością w wykorzystywaniu metafory plastycznej.

Druga – uzupełniająca tura naboru uruchomiona zostanie tylko wówczas, gdy nie zostanie wyczerpany limit przyjęć w pierwszej turze.

bottom of page